🗺️

Tạo địa điểm trên Google Map (1)

Tạo địa điểm mới

  • Trên máy tính, hãy mở Google Maps
  • Nhấp vào biểu tượng Menu
image

  • Kéo chuột xuống, chọn Thêm địa điểm bị thiếu/Add a missing place
image

  • Điền thông tin, chọn Gửi
image

Lưu ý: Ngoài việc nhập địa điểm bằng văn bản, bạn cần kéo di chuyển chấm đỏ trên bản đồ tới đúng vị trí bạn cần tạo và nhấn Xong

Khi đề xuất thêm địa điểm mới được xác nhận, Google maps sẽ gửi thông báo nội dung được chấp nhận.

Chỉnh sửa địa điểm đã thiết lập

  • Mở lại Google Maps
  • Chọn địa điểm của bạn, nhấn Xong
image

  • Chọn biểu tượng cây bút Đề xuất chỉnh sửa
image

  • Chọn thay đổi tên hoặc các chi tiết khác, đóng cửa, xóa địa điểm nếu bạn muốn hủy
image