🖋️

Chính sách thương mại

Bên A là người sử dụng dịch vụ, bên B là nhà cung cấp dịch vụ CabinEat
 
Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 3.1. Ngay sau khi hoàn tất thanh toán 100% giá trị Hợp đồng, Bên A được quyền yêu cầu bên B khởi tạo tài khoản & hướng dẫn sử dụng hệ thống MyCabinEat. 3.2. Bên A được toàn quyền quyết định và tự chủ thực hiện mọi hoạt động kinh doanh của mình trên nên tảng kỹ thuật mà bên B cung cấp. Do đó, bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật & khách hàng về mọi vấn đề trong quá trình kinh doanh. Bên B được miễn trừ trách nhiệm với toàn bộ các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên A. 3.3. Bên A có nghĩa vụ tuân thủ bộ quy tắc ứng xử được đính kèm với Hợp đồng.
3.4. Bên A có nghĩa vụ đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.3.5. Sau khi hoàn thành việc bàn giao phần mềm, Bên A là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình. Bên A lập tức thông báo cho bên B khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
4.1. Bên B có trách nhiệm khởi tạo tài khoản & hướng dẫn bên A sử dụng hệ thống MyCabinEat. Đồng thời, hỗ trợ các yếu tố kỹ thuật cho bên A trong quá trình sử dụng sản phẩm.
4.2. Bên B được miễn trừ trách nhiệm hoàn toàn với toàn bộ các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh của bên A trên hệ thống nền tảng MyCabinEat bên B cung cấp.
4.3 Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng & khóa tài khoản của bên A trước thời hạn mà không phải hoàn lại bất kỳ chi phí nào nếu bên A để xảy ra các trường hợp sau: - Bên A sử dụng giải pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên Website thương mại điện tử hoặc sử dụng giải pháp vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Bên A sử dụng giải pháp từ CabinEat để phá hoại một nền tảng/hệ thống/phần mềm khác. - Bên A sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ. - Bên A sử dụng phần mềm hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào phần mềm khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của bên B
  • Bên A không thanh toán các chi phí đúng hạn.
4.4. Bên B cam kết bảo mât các thông tin trên dữ liệu phần mềm của bên A, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ các trường hợp:
  • Theo yêu cầu bằng văn bản của bên A và/hoặc Bên A đồng ý, yêu cầu sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba tích hợp trên hệ thống phần mềm
  • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Các trường hợp bất khả kháng khác như các yếu tố không lường trước và nằm ngoài tầm kiểm soát của hai bên bao gồm hoặc tương tự như: chiến tranh, các cuộc nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, các cuộc đình công, lãn công, các đạo luật hay quy chế của Chính phủ thay đổi, cháy, nổ hay các tai nạn không thể tránh được, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên không bình thường khác, hacker, lỗi kỹ thuật ngoài sự kiểm soát của các bên trong Hợp đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Hợp đồng này.
ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 5.1. Hợp đồng chính thức có hiệu lực vào ngày hai bên ký kết Hợp đồng gốc.
5.2. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý trong thời gian thực hiện Hợp đồng được cam kết tại điều 1 của hợp đồng này.
5.3. Hợp đồng này sẽ mặc nhiên được thanh lý ngay khi kết thúc thời gian thực hiện Hợp đồng với điều kiện hai bên đã hoàn tất đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết.
ĐIỀU 6: ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
6.1. Trong suốt quá trình hợp tác, hai bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau, giải quyết những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và thiện chí.
6.2. Nếu có tranh chấp xảy ra thì trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ chủ động thương lượng, đàm phán trên tinh thần hoà giải.
ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Hai bên được quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp một trong hai bên vi phạm điều khoản hợp đồng: Bên bị vi phạm được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng & yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi của bên vi phạm hợp đồng gây ra.
  • Trường hợp bên A yêu cầu chấm dứt hợp đồng không do lỗi của bên B/ hoặc bên B yêu cầu chấm dứt hợp đồng do lỗi bên A, thì bên B không có nghĩa vụ bồi hoàn lại chi phí cho dịch vụ mà bên A đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.
  • Trường hợp bên A yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn do lỗi bên B/ hoặc bên B yêu cầu chấm dứt hợp đồng không do lỗi bên A, thì bên B có nghĩa vụ bồi hoàn lại phần chi phí dịch vụ mà bên A đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
8.1. Bên A và Bên B cam kết thực hiện đúng tất cả các điều khoản của Hợp đồng này. Bất kỳ bên nào không thực hiện đúng những điều khoản đã thoả thuận, gây thiệt hại cho bên còn lại thì sẽ bị phạt vi phạm và bồi thường cho bên bị thiệt hại theo pháp luật hiện hành. Hai bên cam kết giữ bảo mật tuyệt đối tất cả các thông tin có được trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.
8.2. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, thì những điều khoản khác của Hợp đồng vẫn có hiệu lực thi hành đối với các bên.
8.3. Trong trường hợp có lũ, bão, hỏa hoạn, động đất hoặc bất kỳ thiên tai nào khác, hay bất kỳ sự gián đoạn và phá vỡ nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của mỗi bên hoặc cả hai bên, hợp đồng này và các nghĩa vụ liên quan theo đó sẽ có thể được đình chỉ cho đến khi khắc phục xong sự kiện bất khả kháng. Ngay khi các sự kiện bất khả kháng trên chấm dứt, việc thực hiện hợp đồng của các bên sẽ được phục hồi và được tiếp tục như trước đó. Hoặc hai bên có sự thỏa thuận khác.
8.4. Các phụ lục kèm theo hợp đồng này (nếu có) là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong hợp đồng này.
8.5. Hợp đồng này vẫn có giá trị trong những trường hợp một trong hai bên có sự thay đổi về nhân sự hoặc thay đổi về cơ cấu quản lý (sáp nhâp, hợp nhất, chuyển đổi, chia tách).8.6 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có hiệu lực từ ngày ký.